spacer.png, 0 kB
Íà÷àëî
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Advertisement
ÏÐÎÌÎÖÈß - Íàëè÷íè àëóìèíèåâè èçòðèâàëêè
Written by Àäìèíèñòðàòîð   
Wednesday, 08 February 2012
 
 • Öåíà – 300,00 ëâ. ñ ÄÄÑ çà 1 áðîé
 • Ñòàíäàðòíè ðàçìåðè - 0,50ì/0,80ì
 • Âèñî÷èíà íà èçòðèâàëêàòà - 22 ìì
 • Âãðàäåíè ãóìåíè ëåíòè
 

 

 

 

 
 • Öåíà - 770,00 ëâ. ñ ÄÄÑ çà 1 áðîé
 • Ìîäåë Junior - íàëè÷íà
 • Ðàçìåðè - 0,60ì / 1,80ì
 • Âèñî÷èíà íà èçòðèâàëêàòà - 12 ìì
 • Âãðàäåíè ìîêåòåíè ëåíòè
  
 

 

 

 

 

 • Öåíà - 1840,00 ëâ. ñ ÄÄÑ çà 1 áðîé
 • Ìîäåë Twine Line - íàëè÷íà
 • Ðàçìåðè - 1,60ì / 1,60ì
 • Âèñî÷èíà íà èçòðèâàëêàòà - 25 ìì
 • Âãðàäåíè: 1/3 ìîêåòåíè ëåíòè + 1/3 ãóìåíè ëåíòè + 1/3 PVC ÷åòêè
  
 

 

 

Last Updated ( Friday, 10 February 2012 )
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright 2007 Design by Vall Damyanov. Livalcom Ltd. All rights reserved. spacer.png, 0 kB